بجهرمتوسعه مولد نيروگاهي جهرمعرضه برق،گاز،بخار و آب گرم