غشانشيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر