مفاخرتوسعه فناوري اطلاعات خوارزميرایانه و فعالیتهای وابسته به آن