وغدیر(سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌شرکتهای چند رشته ای صنعتی