کنورتوسعه معدني و صنعتي صبانوراستخراج کانه هاي فلزي