تابلو خوانی

صف احتمالی فردا

واگرایی ها مثبت

RD+ در MACD

نماد شیب
وملی 102.73
خزامیا 92.21
لپارس 78.23
ثشاهد 60.58
تپمپی 54.72
ثعمرا 46.16
حکشتی 44.06
ونیرو 41.84
وساپا 40.13
ورنا 38.03
امید 35.75
شستا 30.66
تاپیکو 29.12
خاذین 28.64
چکارن 27.76
مرقام 27.69
کماسه 27.02
افرا 27
خریخت 25.99
بکام 24.4
غنوش 24.13
غشان 22.24
غشهداب 21.85
وبوعلی 21.7
کرمان 20.99
فخاس 19.26
فرابورس 18.98
سیتا 17.59
جم پیلن 14.83
شتران 13.6
قنیشا 13.5
ختوقا 13.48
غگل 12.03
پسهند 11.99
شپنا 11.58
وصندوق 11.01
پترول 10.8
تملت 10.34
کفپارس 9.77
ارفع 9.6
بگیلان 9.46
ثمسکن 9.13
دعبید 8.65
همراه 8.41
بجهرم 7.82
وپویا 7.73
خچرخش 7.64
خگستر 7.02
شگویا 6.88
بفجر 6.71
ومعلم 6.63
وصنعت 5.85
قصفها 5.81
تلیسه 5.45
ما 5.16
خکار 5
دفارا 4.08
وبانک 3.84
کسعدی 3.19
فلوله 3.14
شبصیر 2.89
بمپنا 2.86
اتکام 2.59
غبهنوش 2.52
وبصادر 2.25
بپیوند 2.11
بکهنوج 2.1
وبشهر 1.89
اتکای 1.52
وسینا 0.98
ولساپا 0.84
ذوب 0.57
ثاخت 0.3
تیپیکو 0.21

RD+ در RSI

نماد شیب
قشکر 782.62
کفپارس 100.47
وملی 90.48
خزامیا 85.06
بزاگرس 84.39
خکمک 63.57
وپویا 60.62
ونیرو 50.34
ثغرب 49.88
تپمپی 46.41
ثشاهد 39.76
ثعمرا 38.71
ورنا 37.52
لپارس 36.5
امید 35.38
وساپا 35.03
خاذین 34.41
فنوال 33.81
چافست 33.24
تبرک 33.05
کگاز 29.28
افرا 26.71
ولیز 26.09
پیزد 25.99
بکام 24.4
حکشتی 24.18
کماسه 22.79
سبزوا 22.13
وبوعلی 21.7
دلقما 19.97
لوتوس 18.93
مرقام 18.7
ولبهمن 18.37
قمرو 16.86
سیلام 16.55
قنیشا 15.91
پدرخش 15.14
وسینا 14.09
غشان 12.25
غگل 12.03
خریخت 11.94
غگلپا 11.21
ساربیل 10.94
دتولید 10.55
ومعلم 9.89
ختوقا 9.36
ثمسکن 9.13
دعبید 8.65
تملت 8.21
دماوند 8.17
غنوش 8.05
خچرخش 7.64
خگستر 7.02
شگویا 6.88
پسهند 6.41
فرابورس 6.36
وصنعت 5.85
غشهداب 5.55
البرز 5.16
ونیکی 4.96
زقیام 4.66
قصفها 4.48
ما 4.3
لخزر 4.12
حخزر 4.12
دلر 3.78
دفارا 3.71
شفا 2.97
مادیرا 2.65
اتکام 2.59
کپرور 2.54
بپیوند 2.11
بکهنوج 2.1
اوان 1.84
بمپنا 1.63
واتی 1.33
غشصفا 0.7
وکار 0.35
ثاخت 0.3
وبشهر 0.08
فاذر 0.04

RD+ در MACD و RSI

نماد شیب
وملی 96.6
خزامیا 88.64
لپارس 57.37
کفپارس 55.12
تپمپی 50.57
ثشاهد 50.17
ونیرو 46.09
ثعمرا 42.43
ورنا 37.77
وساپا 37.58
امید 35.56
وپویا 34.17
حکشتی 34.12
خاذین 31.52
افرا 26.85
کماسه 24.9
بکام 24.4
مرقام 23.2
وبوعلی 21.7
خریخت 18.97
غشان 17.25
غنوش 16.09
قنیشا 14.71
غشهداب 13.7
فرابورس 12.67
غگل 12.03
ختوقا 11.42
تملت 9.28
پسهند 9.2
ثمسکن 9.13
دعبید 8.65
ومعلم 8.26
خچرخش 7.64
وسینا 7.53
خگستر 7.02
شگویا 6.88
وصنعت 5.85
قصفها 5.15
ما 4.73
دفارا 3.89
اتکام 2.59
بمپنا 2.25
بپیوند 2.11
بکهنوج 2.1
وبشهر 0.99
ثاخت 0.3

سیگنال خرید اندیکاتورها

Stochastic

نماد
نمرینو
کتوکا
غالبر
شتران
خوساز
سرود
شپنا
شبریز
حپترو
فلوله
وپخش
کپشیر
دجابر
سفانو
وسپه
سکرد
فایرا
خفنر
فرآور
بموتو
شبندر
ساینا
فاما
ولملت
سخوز
رنیک
ستران
سمازن
دکوثر
سیلام
فنوال
ساوه
غزر
سشرق
شاراک
جم
سپاها
ولیز
غمهرا
سصوفی
بفجر
کی بی سی
سهگمت
بساما
کلوند
کاذر
فولاد
پیزد
غگلستا
شگل
درهآور
غشهد
پدرخش
بکاب
کبافق
شوینده
کگاز
واعتبار
ودی
خراسان
لابسا
بوعلی
اتکام
پکرمان
کگهر
مفاخر
رانفور
مداران
افق
ریشمک
حآسا
سبجنو
قمرو
کترام
سشمال
خدیزل
فلامی
وامید
غدشت
گوهران
فخاس
سفارس
سفار
سیدکو
رتکو
قثابت
کاوه
سکرما
کمرجان
کطبس
تبرک
بشهاب
وپاسار
سغرب
سبزوا
لوتوس
دسینا
شبهرن
خمحور
سخزر
پارسان
شپدیس
فسرب
ساربیل
تکمبا
توریل
غسالم
شیراز
کگل
شبصیر
کساوه
تکنو
بپاس
شفن
فاذر
کشرق
زدشت
تاپیکو
فخوز
سخاش
آسیا
وملل
زپارس
حفارس
کسعدی
وپارس
شکلر
فسازان
سهرمز
شخارک
ثشاهد
غگل
وبملت
فباهنر
فپنتا
وتوسم
ومعادن
همراه
حسیر
حسینا
فزرین
پسهند
ددام
رتاپ
درازک
شغدیر
تنوین
رمپنا
ولشرق
شپاس
مبین
کحافظ
فسپا
واتی
کلر
ختراک
شفا
ساروم
وصندوق
غگلپا
قچار
وبصادر
شستا
دابور
وبهمن
بهپاک
فجر
زنگان
شراز
وبوعلی
دسبحان
کچاد
وغدیر
اخابر
میدکو
پردیس
بگیلان
بجهرم
ملت
نوین
وبشهر
خاهن
لسرما
فملی
هجرت
دپارس
زاگرس
ارفع
دتماد
پارسیان
فاسمین
بمپنا
تاصیکو
مارون
سیمرغ
دکپسول
پرداخت
شرانل
خودرو
غشهداب
خبهمن
دسبحا
کروی
نوری
ساراب
لبوتان
دعبید
وبانک
پترول
قرن
فنورد
زمگسا
وپویا
پارس
دفرا
ومهان
فارس
دتولید
ثعمرا
وصنا
بپیوند
شنفت
پخش
کنور
غپینو
قشیر
غپاک
شاروم
ونفت
دالبر
کهمدا
وساخت
دتوزیع
دزهراوی
تملت
خپارس
وصنعت
کرماشا
ولبهمن
ورنا
فولاژ
قشکر
دامین
دارو

Parabolic SAR

نماد
صبا
غدشت
شفن
سنیر
حخزر
لخزر
سبهان
کمرجان
سدبیر
غمهرا
قچار
ثاباد
کساوه
شبهرن
افق
زاگرس
فجر
دکپسول
داسوه
شغدیر
قنیشا
خزر
چخزر
مارون
بپاس
شاوان
فلامی
فروی
وهور
غزر
شرانل
شبصیر
کطبس
شیراز
شپدیس
پرداخت
دتوزیع
کلوند
کگهر
فباهنر
شراز
فسازان
فرآور
غپآذر
آریا
غبهنوش
شبریز
سفانو
کنور
شخارک
کچاد
شاراک
بشهاب
شاملا
دروز
ددام
شبندر
تاپکیش
غویتا
شگل
کگل
شپاکسا
فایرا
مداران
تکنو
سدشت
شستا
فسپا
لسرما
ثالوند
بالاس
ساراب
سدور
ساروم
غدیس
کاوه
کاذر
حسینا
وگستر
سرود
شپاس
سفارس
سفار
میدکو
شپنا
رمپنا
بگیلان
ومعادن
وغدیر
شاروم
واعتبار
حفاری
فجام
شتران
فولاد
سهگمت
هرمز
رنیک
خدیزل
غپاک
پترول
وتوسم
فخوز
سبجنو
پارسان
پارسیان
ومهان
درهآور
فملی
وبانک
وسکاب
وصندوق
ارفع
شلعاب
امین
وپاسار
نوین
همراه
ولملت
قهکمت
تنوین
تاپیکو
تاصیکو
گوهران
چکاوه
اخابر
وخارزم
فارس
وبملت
ونوین
حفارس
زفکا
فاسمین
اتکای
رافزا
شصدف
فروس
خپارس
وبصادر
وپارس
سشرق
پردیس
خودرو
خساپا
ذوب
وصنعت
مبین
غگیلا
خگستر
وبوعلی
وبیمه
سیتا

کندل استیک

برترین تقاضا و عرضه

برترین تقاضا

نماد ارزش صف
شپنا 656.004 B
پارند 497.265 B
سنیر 477.307 B
شبریز 367.970 B
سدور 353.616 B
کمند 299.398 B
ولصنم 251.150 B
سفارس 243.553 B
قشکر 233.062 B
سبهان 232.805 B
کیان 224.490 B
کلوند 204.830 B
خفنر 195.222 B
پارند 169.730 B
کاذر 166.848 B
ددام 126.562 B
وسپه 119.643 B
امین 106.912 B
چکاوه 102.189 B
زپارس 101.692 B
حفارس 99.533 B
تاصیکوح 95.249 B
سشرق 92.461 B
سخوز 87.330 B
کسعدی 86.964 B
ددام 83.767 B
پدرخش 73.579 B
داسوه 68.413 B
پرداخت 66.230 B
کمند 64.430 B
دروز 63.144 B
سمازن 56.197 B
بکاب 55.683 B
ساراب 54.535 B
سیلام 48.471 B
غشهد 47.714 B
قثابت 47.492 B
سرود 46.159 B
شستا 45.557 B
سفار 44.254 B
غمهرا 43.397 B
کحافظ 43.038 B
تکمبا 42.480 B
فلامی 42.401 B
کسعدیح 41.325 B
سبجنو 39.910 B
سخاش 39.403 B
کپشیر 38.879 B
سپاها 38.254 B
آسیا 37.982 B
فسازان 37.817 B
کطبس 34.440 B
لابسا 32.886 B
فجر 32.552 B
غگل 31.938 B
صفارس307 31.763 B
فاما 31.640 B
شوینده 30.958 B
سفانو 29.907 B
کبافق 29.590 B
شپنا 29.282 B
صگل1411 28.650 B
سهگمت 27.758 B
فولاد 26.132 B
بوعلی 25.760 B
شاراک 24.874 B
غزر 24.213 B
فنوال 23.820 B
چکاوهح 23.427 B
پارسا306 22.907 B
خمحور 22.733 B
کترام 22.606 B
تکنو 22.290 B
تیپیکو 21.906 B
فرآور 21.732 B
شتران 20.209 B
سدشت 18.719 B
صایپا038 18.600 B
صخابر102 18.500 B
بموتو 18.481 B
صگل309 18.355 B
صمعاد212 18.000 B
خگستر 17.999 B
کگاز 16.803 B
دکوثر 16.704 B
وخارزم 16.702 B
فلوله 16.097 B
ولیز 15.840 B
غسالم 15.257 B
کماسه 15.205 B
صفارس147 14.963 B
ونفت 14.466 B
رانفور 14.038 B
دانا 13.543 B
سکرما 13.398 B
کیان 12.681 B
سهرمز 12.414 B
صمعاد412 11.760 B
صفارس412 11.425 B
امین یکم 11.141 B

برترین عرضه

نماد ارزش صف
کدما 746.800 B
وتوصا 373.610 B
ثفارس 367.327 B
خموتور 352.915 B
انرژی1 347.002 B
غگرجی 323.584 B
کسرام 283.500 B
غدام 240.071 B
وتوس 214.259 B
کرازی 213.543 B
حتوکا 198.502 B
ثاباد 192.798 B
کساپا 191.287 B
وسخراج 172.079 B
کاما 163.520 B
خرینگ 162.096 B
کبورس 147.000 B
ثنوسا 145.848 B
چفیبر 139.440 B
وملی 130.262 B
یاقوت 121.033 B
برکت 119.165 B
غنوش 118.765 B
شدوص 108.656 B
وآذر 107.217 B
وپست 106.512 B
خکار 90.621 B
فجام 90.216 B
شفارس 87.463 B
قلرست 80.613 B
ثبهساز 74.227 B
وسکرد 74.134 B
بترانس 71.525 B
ختور 69.508 B
وسلرستا 69.103 B
وسگلستا 68.510 B
وسکرشا 65.366 B
خشرق 65.254 B
غاذر 62.014 B
وسخوز 61.621 B
شسینا 54.957 B
وسرضوی 54.174 B
وسخراش 54.155 B
غبهنوش 54.049 B
کمند 51.714 B
لپارس 51.619 B
بنیرو 48.703 B
وبیمه 47.852 B
ولغدر 47.322 B
رکیش 46.749 B
نبورس 46.636 B
وسمرکز 46.245 B
وایران 42.431 B
آپ 37.490 B
وسکرمان 36.669 B
های وب 36.578 B
غشان 36.345 B
وسگیلا 35.723 B
قشکر 34.541 B
وسیلام 30.420 B
خزامیا 30.040 B
وسفارس 28.588 B
خساپا 27.902 B
ثشرق 24.855 B
وسیستا 24.651 B
وسقم 24.531 B
چافست 24.416 B
خچرخش 23.975 B
خساپا 23.794 B
کالا 23.498 B
غشاذر 22.781 B
کپارس 21.562 B
صگل411 20.179 B
کفرا 18.944 B
حکشتیح 18.245 B
تیپیکو 18.173 B
خکمک 17.123 B
تپمپی 16.665 B
تصمیم 15.525 B
غپاک 15.485 B
دسبحاح 14.887 B
وساشرقی 14.644 B
خساپا 13.882 B
وسصفا 13.746 B
کمند 13.677 B
خاذین 13.637 B
قپیرا 13.632 B
پارس 12.926 B
وسمازن 12.615 B
وسکهبو 12.317 B
کفپارس 12.213 B
وپاسار 12.149 B
شپدیس 11.808 B
پکویر 10.923 B
امین یکم 10.828 B
فنورد 10.324 B
صگل1411 10.100 B
صگل1411 10.000 B
وسبوشهر 9.550 B
وسهمدا 9.495 B

لیست وضعیت نمادها

نماد قدرت میانگین/حجم P/E RSI MACD موینگ PSAR Stochastic درصد قیمت آخر
زقیام 0.43 0.66 31.93 32.65 فروش فروش فروش فروش
وتوس 0.05 2.37 85.52 19.51 فروش فروش فروش -
داوه 0.16 0.08 63.21 48.15 فروش خرید فروش -
دلر 0.88 0.47 12.07 34.25 فروش فروش فروش فروش
خراسان 1.14 1.26 9.21 44.3 فروش فروش فروش خرید
خمحور 0.95 1.62 129.66 33.42 فروش فروش فروش خرید
صبا 1.69 0.86 3.42 78.88 خرید خرید فروش
جم 0.55 0.48 8.86 48.03 فروش فروش فروش خرید
زمگسا 1.12 1.64 47.72 28 فروش فروش فروش خرید
فروی 0.88 1.14 9.35 45.11 فروش فروش خرید فروش
نمایش لیست کامل