تابلو خوانی

بیشترین حجم نسبت به حجم ماهانه

نماد نسبت

بیشترین قدرت خریدار

نماد قدرت

صف احتمالی فردا

نماد فاصله

واگرایی ها مثبت

RD+ در MACD

نماد شیب

RD+ در RSI

نماد شیب

RD+ در MACD و RSI

نماد شیب

سیگنال خرید اندیکاتورها

MACD مکدی

نماد

Moving Average

نماد

Stochastic

نماد

Parabolic SAR

نماد

کندل استیک

پوشای صعودی Engulfing

نماد

چکش صعودی Hammer

نماد

چکش معکوس Invert Hammer

نماد

ماروبزو سفید Marubozu

نماد

برترین تقاضا و عرضه

برترین تقاضا

نماد ارزش صف
سپاس 193.472 B
ساراب 128.900 B
کمند 116.123 B
تاصیکوح 95.249 B
صنفت312 73.016 B
کارین 57.692 B
ونوین 51.727 B
سپاس 50.250 B
صشستا311 49.089 B
فردا 46.722 B
صفارس307 31.763 B
صگل411 28.824 B
سپاس 25.649 B
صنفت0312 24.728 B
پارسا306 22.809 B
صایپا038 18.600 B
صمعاد212 18.000 B
فولاد 17.989 B
صگل039 17.805 B
اکالا 16.010 B
صخود041 15.000 B
صخود401 15.000 B
صفارس147 14.947 B
سدشت 14.920 B
جمح 14.600 B
خاتم 13.138 B
تاپیکو 12.425 B
صفارس412 11.775 B
صمعاد412 11.760 B
صخود412 10.287 B
وبازار 9.991 B
صمعاد412 9.800 B
ونوین 9.705 B
صایپا112 9.695 B
صخابر102 9.599 B
کچاد 9.594 B
صگل1411 9.550 B
صایپا203 9.521 B
امین یکم 9.276 B
پترولح 8.804 B
صایپا012 8.472 B
صایپا203 8.373 B
اکالا 6.534 B
وپاسار 6.100 B
خاتم 5.874 B
شستا 5.792 B
صدف048 5.700 B
صدف408 5.684 B
جمح 5.465 B
صشستا112 5.269 B
سخوز 5.265 B
صایپا012 5.250 B
صفارس037 5.199 B
تنوینح 5.000 B
کنور 4.852 B
فیروزه 4.516 B
تنوینح 4.500 B
صگل1411 4.422 B
وپاسار 4.298 B
لوتوس 4.184 B
فردا 3.686 B
پارند 3.683 B
فردا 3.677 B
تیپیکو 3.536 B
سپر 3.533 B
سمازن 3.464 B
فملی 3.456 B
شپدیس 3.310 B
صعبید312 3.187 B
سیتا 3.127 B
سپر 2.853 B
غپاک 2.458 B
فخوز 2.393 B
فیروزه 2.358 B
فولاد 2.323 B
صخود1404 2.206 B
صایپا104 2.153 B
وبانک 2.065 B
صیدک1404 2.051 B
شخارک 2.046 B
کنور 1.913 B
صایپا038 1.860 B
شپنا 1.856 B
صخود0004 1.841 B
رمپنا 1.690 B
وبملت 1.612 B
وبملت 1.608 B
شستا 1.554 B
سمازن 1.551 B
صایپا412 1.500 B
تنوین 1.460 B
صخود0012 1.414 B
فخوز 1.355 B
کرماشا 1.338 B
امین یکم 1.330 B
پارس 1.300 B
فولاد 1.293 B
ارزش 1.270 B
افق ملت 1.260 B
پالایش 1.218 B

برترین عرضه

نماد ارزش صف
خزر 605.872 B
سنیر 597.975 B
ثنوسا 545.938 B
قثابت 482.430 B
کترام 442.705 B
کویر 433.334 B
کلوند 375.098 B
سبهان 366.706 B
حپترو 339.892 B
غدام 337.209 B
ملت 330.249 B
خنصیر 313.577 B
خساپا 305.793 B
اخابر 302.719 B
سدور 294.256 B
کطبس 271.598 B
کاذر 269.945 B
ولیز 268.987 B
غمهرا 247.452 B
کاما 246.476 B
شپنا 235.816 B
غنوش 234.473 B
ولصنم 229.426 B
ثفارس 227.473 B
بکاب 225.399 B
کدما 222.585 B
خکار 212.519 B
حتوکا 207.234 B
کسرام 197.286 B
پتایر 197.080 B
خزامیا 192.941 B
خگستر 190.777 B
غاذر 180.627 B
فجام 180.566 B
وآذر 178.728 B
انرژی3 176.834 B
های وب 174.721 B
قشهد 173.333 B
وتوصا 169.633 B
شبندر 169.505 B
دیران 168.893 B
پاسا 165.576 B
غچین 164.648 B
زکوثر 162.803 B
وسخراج 162.540 B
بترانس 161.853 B
سبجنو 160.682 B
انرژی1 157.302 B
ساروم 153.669 B
ددام 152.136 B
لپارس 151.530 B
کسرا 148.739 B
کساپا 147.214 B
بشهاب 146.151 B
ساربیل 144.111 B
سفار 140.744 B
شسینا 140.359 B
خودرو 140.341 B
فمراد 138.084 B
کسعدی 137.699 B
سخاش 137.512 B
کبافق 134.227 B
خموتور 134.213 B
وایران 133.333 B
دانا 131.466 B
قلرست 130.445 B
ثشاهد 126.566 B
پرداخت 125.922 B
وپست 125.438 B
ثشرق 125.312 B
کساوه 125.173 B
بالبر 121.288 B
خاذین 119.216 B
فرآور 118.848 B
حکشتی 116.420 B
چکاپا 113.863 B
کبورس 113.250 B
شتران 106.506 B
ولغدر 101.007 B
نمرینو 99.981 B
غگرجی 98.556 B
رکیش 98.412 B
بورس 98.072 B
دفارا 94.501 B
بکام 94.301 B
فلامی 93.944 B
وسیستا 93.011 B
قصفها 91.890 B
شکربن 89.703 B
دابور 88.516 B
چافست 88.481 B
فخاس 87.902 B
کماسه 87.485 B
غشاذر 87.481 B
زمگسا 86.801 B
سصفها 86.233 B
وبصادر 86.021 B
وتوکا 84.123 B
خرینگ 83.084 B
شدوص 81.717 B

لیست وضعیت نمادها

نماد قدرت میانگین/حجم P/E RSI MACD موینگ PSAR Stochastic درصد قیمت آخر
هرمز 1.61 1.68 9.69 59.09 خرید خرید خرید فروش
کلر 0.11 0 31 61.04 فروش خرید خرید خرید
فخوز 0.99 0.96 9.24 63.34 خرید خرید خرید فروش
لپارس 0.17 0.06 129.86 29.27 خرید فروش فروش -
گکوثر 0.56 0.61 -98.56 43.06 خرید فروش خرید خرید
اخابر 0.11 0.01 40.31 53.72 خرید فروش خرید فروش
دشیمی 0.17 0.01 19.86 43.54 خرید فروش فروش -
شتوکا 0.67 0.32 34.86 38.6 خرید فروش فروش -
غبشهر 1.58 0.92 47.01 63.35 خرید فروش خرید خرید
رکیش 0.04 1.18 46.97 34.13 فروش فروش فروش -
نمایش لیست کامل