نماد قدرت میانگین/حجم P/E RSI MACD موینگ PSAR Stochastic درصد قیمت آخر
کپرور 0.49 0.19 20.49 44.37 خرید فروش خرید فروش
کشرق 0.33 0.06 36.33 47.38 فروش فروش فروش فروش
کطبس 0.11 0.04 18.55 59.83 خرید خرید خرید فروش
کماسه 0.11 0.01 36.88 40.14 خرید فروش خرید فروش
حفاری 1.33 0.49 3.3 49.91 خرید خرید خرید فروش
کچاد 1.31 0.61 9.79 43.18 فروش فروش خرید فروش
کدما 0.1 0.07 851.95 39.64 فروش فروش فروش خرید
کمنگنز 0.07 0.09 15.32 38.62 فروش فروش فروش خرید
کبافق 0.11 0.02 1955.71 50.45 خرید خرید خرید فروش
کگهر 0.76 0.32 43.88 45.78 خرید فروش فروش فروش
تاصیکو 0.13 0.17 14.96 44.11 فروش فروش فروش فروش
کروی 0.47 0.05 32.49 38.49 خرید فروش خرید فروش
کنور 0.85 0.9 8.66 43.64 فروش فروش فروش فروش
کاما 0.05 0.03 7.73 36.06 خرید فروش خرید خرید
ومعادن 0.41 0.39 14.24 45.17 خرید فروش خرید فروش
کگل 0.28 0.9 11.56 45.82 خرید خرید خرید فروش
اوان 0.61 0.22 37.47 53.91 خرید فروش خرید خرید
های وب 1.88 6.65 12.17 31.48 فروش فروش فروش -
اپرداز 0.29 0.01 9.58 38.47 خرید فروش خرید فروش
ثامید 3.56 0.4 22.9 35.33 فروش فروش فروش فروش
ثبهساز 0.1 0.02 32.92 38.08 فروش فروش فروش فروش
ثنوسا 0.15 0.01 52.27 43.23 فروش فروش خرید فروش
ثفارس 0.11 0.01 69.4 39.54 فروش خرید فروش فروش
ثعمرا 0.4 0.01 114.37 51.31 خرید خرید خرید فروش
ثباغ 0.61 0.06 67.7 37.73 خرید فروش خرید فروش
ثغرب 0.33 0 182.32 47.04 خرید فروش خرید فروش
وآذر 0.01 0.3 12.05 33.32 خرید فروش خرید خرید
ثمسکن 1.08 0.73 17.65 53.03 خرید خرید خرید فروش
ثرود 0.97 0.21 438.33 70.37 خرید خرید خرید فروش
ثشاهد 0.03 0.01 35.17 43.56 خرید فروش خرید فروش
وساخت 1.33 0.19 14.61 42.36 خرید فروش خرید خرید
ثپردیس 0.09 0 51.91 37.76 فروش فروش خرید فروش
ثشرق 0.89 2.87 55.59 60.27 خرید خرید خرید خرید
ثتران 0.03 18.53 41.18 فروش فروش فروش فروش
ثالوند 0.04 0.01 61.99 85.13 خرید خرید خرید خرید
ثامان 1.25 3.82 83.08 46.17 فروش خرید فروش فروش
کرمان 0.66 1.66 40.89 25.89 فروش فروش فروش -
وتوس 0.71 0.3 70.9 33.69 خرید فروش فروش خرید
ثاباد 0.57 0.01 116.93 60.29 فروش خرید خرید فروش
ثاخت 0.36 0.21 395.71 30.39 خرید فروش فروش فروش
آ س پ 0.05 0 121.2 60.71 خرید خرید خرید فروش
چافست 0.17 0 31.88 41.93 خرید فروش خرید فروش
وپست 0.07 0.12 8.48 43.27 فروش فروش خرید فروش
وپارس 0.51 1.98 34.69 54.43 خرید خرید خرید فروش
ونوین 0.46 1.11 4.41 39.65 خرید فروش خرید فروش
وکار 0.13 0.04 12.11 33.39 خرید فروش خرید خرید
وبملت 0.48 1.34 8.36 41.41 خرید فروش فروش فروش
وبصادر 0.16 0.45 8.64 41.56 خرید فروش خرید فروش
وسینا 0.45 0.59 19.71 42.98 خرید فروش خرید فروش
دی 0.05 0.73 3.06 44.91 خرید فروش خرید فروش
وخاور 0.68 0.48 10.26 31.87 فروش فروش فروش -
وتجارت 0.05 0.29 7.68 41.52 خرید فروش فروش فروش
وپاسار 0.23 3.75 13.13 52.99 خرید خرید فروش فروش
وملل 0.43 0.51 46.93 38.66 فروش فروش فروش فروش
اتکام 0.38 0.21 8.07 34.67 خرید فروش خرید فروش
بپاس 0.03 1.14 38.39 22.04 فروش فروش فروش -
پارسیان 0.11 0 31.34 57.54 خرید خرید خرید فروش
نوین 0.29 0.18 4.15 46.28 خرید فروش خرید فروش
میهن 0.1 0.01 -14.72 47.48 خرید فروش خرید خرید
ملت 0.08 0.01 11.24 49.82 خرید خرید خرید فروش
ومعلم 0.67 0.04 6.2 37.9 خرید فروش فروش خرید
کوثر 0.14 0.01 6.81 29.29 خرید فروش فروش فروش
بساما 0.06 0.09 5.89 50.82 خرید فروش خرید فروش
دانا 0.09 0.01 33.8 42.42 خرید فروش خرید خرید
البرز 0.08 0.03 3.95 34.38 خرید فروش فروش فروش
اتکای 0.48 0.59 17.63 35.65 فروش فروش خرید فروش
آسیا 0.02 0.02 9.16 37.64 فروش فروش فروش خرید
ما 0.42 0.85 10.58 36.16 خرید فروش خرید خرید
ودی 0.2 0.01 4.34 47.32 خرید فروش خرید فروش
حخزر 0.02 0.18 18.58 52.94 خرید خرید خرید فروش
حکشتی 0.03 0.1 68.26 45.09 خرید فروش خرید فروش
حریل 0.07 0.03 40.94 59.26 خرید خرید خرید فروش
حسیر 0.41 0.01 48.82 46.93 خرید فروش فروش فروش
حتوکا 0.38 0 48.53 38.35 فروش فروش فروش -
حپترو 0.5 0 1559.71 74.42 خرید خرید خرید فروش
حفارس 0.14 0.02 10.34 41.06 فروش فروش فروش -
توریل 0.13 0.06 26.5 43.87 خرید فروش خرید خرید
حسینا 1.12 0.83 11.89 43.16 فروش فروش فروش فروش
حپارسا 0.01 0.14 21.73 43.79 فروش فروش فروش فروش
حتاید 0.68 0.17 11.8 49.69 خرید فروش خرید فروش
حآسا 0.09 0.01 164.27 54.09 خرید خرید فروش فروش
رمپنا 0.08 0.05 27.8 43.75 فروش فروش خرید فروش
رتکو 1 0 -11.65 44.43 فروش فروش فروش فروش
رنیک 0.89 0.68 19.38 43.98 خرید فروش فروش فروش
قاسم 0.13 0 15.87 42.73 خرید فروش خرید فروش
افق 0.61 0.21 14.32 40.59 فروش فروش فروش فروش
خودرو 0.06 0.21 -8.96 45.37 خرید فروش خرید فروش
خساپا 0.04 0.15 -14.84 53.73 خرید خرید فروش فروش
خگستر 0.03 0.06 7.96 47.05 خرید فروش خرید فروش
خمحرکه 0.19 0.04 49.2 39.57 خرید فروش فروش خرید
خموتور 0.25 0 55.31 28.44 فروش فروش فروش -
خنصیر 0.02 0.02 141.38 68.74 خرید خرید خرید فروش
خمهر 0.1 0.02 -23.77 41.2 فروش فروش خرید خرید
خوساز 0.25 0.01 366.36 44.73 فروش فروش خرید -
خلنت 0.72 0.2 62.07 35.91 فروش فروش خرید خرید
خبهمن 0.09 0.01 18.13 41.46 خرید فروش خرید فروش
خکمک 0.22 0 14385 35.04 خرید فروش خرید خرید
ختوقا 0.03 0.01 40 42.4 خرید فروش خرید فروش
خزر 0.17 0.02 142.23 62.86 فروش خرید فروش فروش
خفنر 0.09 0.01 69.97 45.28 فروش فروش فروش فروش
خریخت 0.74 0.28 3640 44.5 خرید فروش خرید خرید
ورنا 0.15 0 14.4 37.27 خرید فروش خرید خرید
خاذین 0.11 0 -33.33 45.52 خرید فروش خرید -
خپویش 0.67 0.01 53.9 68.84 خرید خرید خرید فروش
خزامیا 0.02 0 42.81 40.84 خرید فروش خرید فروش
خرینگ 0.29 0 77.77 31.6 فروش فروش فروش فروش
ختراک 1.26 0.37 27.13 62.71 خرید خرید خرید فروش
ختور 0.23 0.01 54.65 37.88 خرید فروش فروش خرید
خچرخش 0.2 0.01 -806.09 51.65 خرید خرید خرید فروش
خمحور 0 147.62 47.52 خرید فروش خرید فروش
خپارس 0.11 0.01 -43.9 44.81 خرید فروش خرید فروش
خدیزل 0.02 0.06 15.13 40.42 خرید فروش فروش فروش
خکار 2.23 43 51.12 خرید فروش خرید فروش
خشرق 0.33 0.01 722.61 34.8 خرید فروش خرید خرید
خاهن 1.13 0.52 31.65 44.95 فروش فروش خرید خرید
وملی 0.97 0.54 1012.26 30.87 خرید فروش فروش فروش
رافزا 1543.08 0.78 8.14 100 خرید خرید خرید -
سیستم 0.48 0.29 18.33 54.6 خرید خرید خرید خرید
رکیش 0.33 0.01 53.05 61.22 خرید خرید خرید فروش
مداران 1.04 0.48 29.6 53.27 خرید خرید خرید فروش
رانفور 0.03 0.07 19.75 38.44 خرید فروش فروش فروش
مفاخر 0.01 0.14 110.18 75.93 خرید خرید خرید فروش
تاپکیش 0.04 0.07 46.26 46.57 خرید فروش فروش فروش
رتاپ 2.65 1.42 14.07 45.05 خرید فروش خرید فروش
سپ 0.14 0.02 34.23 51.49 خرید فروش خرید فروش
پرداخت 0.13 0 27.3 49.89 فروش خرید فروش فروش
مرقام 0.87 0.27 -10.52 43.13 خرید فروش فروش خرید
افرا 0.17 0 43.47 41.64 خرید فروش خرید خرید
آپ 0.63 0.03 22.47 46.97 خرید فروش خرید فروش
زپارس 1 0.43 62.6 77.48 خرید خرید خرید فروش
زشریف 1.04 85.44 35 فروش فروش فروش -
زدشت 0.75 0.21 51.85 33.31 خرید فروش فروش فروش
زفکا 0.1 0.11 24.84 50.4 فروش خرید فروش خرید
زگلدشت 0.04 0.01 23.55 33.75 فروش فروش فروش فروش
زقیام 0.11 0 36.48 45.55 خرید فروش خرید فروش
زمگسا 0.14 0.02 49.5 43.28 خرید فروش خرید فروش
زبینا 1.01 2.54 385.03 30.31 فروش فروش فروش خرید
زکشت 0.02 0.09 57.93 64.34 خرید خرید خرید فروش
زشگزا 1.33 0.19 26.56 36.05 فروش فروش فروش فروش
سیمرغ 0.02 21.93 44.65 خرید فروش فروش فروش
زکوثر 0.74 0.02 20.47 47.74 خرید فروش خرید فروش
تلیسه 0.1 0.02 63.01 43.46 خرید فروش خرید فروش
زملارد 0.07 0 50.47 48 خرید فروش خرید فروش
لپارس 0.01 0.16 137.43 35.4 خرید فروش خرید فروش
فاراک 0.13 0.03 68.46 36.16 خرید فروش خرید خرید
فلامی 0.22 0 37.98 42.64 فروش فروش فروش -
فاما 0.21 0.09 19.53 45.98 فروش خرید فروش فروش
فاذر 0.13 0.01 111.16 47.18 خرید فروش خرید فروش
فجام 0.2 0 32.4 41.18 فروش فروش فروش -
چدن 0.03 0.02 8 35.17 خرید فروش فروش خرید
کرازی 0.95 0.99 15.53 38.42 فروش فروش فروش فروش
کفرا 0.01 0.49 33.15 47.66 خرید فروش خرید خرید
کاذر 0.33 0 37.77 45.55 فروش فروش فروش -
کفپارس 0.06 0.03 106.22 48.94 خرید فروش خرید خرید
کخاک 0.81 0.58 18.65 41.82 خرید فروش خرید خرید
کگاز 1.06 0.52 19.71 47.74 خرید فروش خرید فروش
کهمدا 1.27 0.72 12.48 39.44 خرید فروش فروش فروش
کسرا 0.22 0.02 34.55 50.01 فروش خرید فروش فروش
کساپا 0.5 0 71.76 50.67 فروش خرید فروش فروش
کتوکا 0.08 0.01 55.28 72.13 فروش خرید فروش فروش
کپشیر 13.79 0.67 60.8 70.61 فروش خرید فروش فروش
کسرام 0.14 0.01 -494.5 39.58 فروش فروش خرید خرید
کمرجان 0.15 0.01 107.45 76.58 فروش خرید فروش فروش
ولصنم 0.25 0 8.55 49.68 فروش فروش خرید خرید
ولغدر 0.22 0 51.62 46.14 خرید فروش خرید فروش
ولیز 0.03 0.18 -5.23 73.13 خرید خرید خرید -
ولساپا 0.09 0.01 9.46 44.42 خرید فروش فروش فروش
وایران 0.14 0 27.97 49.94 خرید فروش خرید فروش
ولبهمن 0.06 0.05 11.15 52.69 خرید خرید خرید فروش
ولملت 1.67 0.19 15.55 35.51 فروش فروش فروش -
ولپارس 0.06 0.08 15.74 43.77 خرید فروش خرید خرید
وسپهر 1.91 0.56 8.17 44 خرید فروش فروش خرید
وپویا 0.18 0 4.18 51.41 خرید خرید خرید فروش
وگستر 0.05 0.04 3.26 38.15 خرید فروش فروش خرید
وصنا 0.44 0.15 4.09 37.89 خرید فروش خرید فروش
وتوصا 0.04 0 20.16 26.21 فروش فروش فروش فروش
ومهان 1.03 0.08 5.32 42.22 خرید فروش خرید فروش
وتوسم 0.62 0.9 3.88 54.6 خرید خرید خرید فروش
وبوعلی 0.23 0.11 2.85 45.74 خرید فروش فروش فروش
وبهمن 0.33 0 9.23 36.01 خرید فروش خرید خرید
ونیکی 0.03 0.14 11.13 38.84 خرید فروش خرید خرید
وسپه 0.89 0.85 8.63 52.53 خرید فروش خرید خرید
وساپا 0.11 0.01 16.55 41.22 خرید فروش خرید فروش
وبیمه 0.24 0.04 25.04 41.25 خرید فروش خرید خرید
واتی 0.33 0 11.78 50.34 خرید خرید خرید فروش
پردیس 0.5 0.17 4.15 47.63 خرید فروش خرید فروش
سرچشمه 0.14 0.1 8.79 41.16 خرید فروش خرید فروش
صبا 1.06 0.65 3.36 71.77 خرید خرید فروش
وسبحان 0.35 19.48 56.92 خرید خرید خرید خرید
وخارزم 0.07 0.03 5.45 43.75 فروش فروش خرید فروش
گوهران 0.02 0.12 7.14 57.37 خرید خرید خرید فروش
وصنعت 0.55 0.18 3.34 58.88 خرید خرید خرید فروش
واعتبار 0.3 0.75 7.88 64.36 خرید خرید خرید فروش
وآوا 0.07 0 5.05 56.1 خرید خرید خرید فروش
وسکاب 0.11 0.44 2.44 48.7 خرید خرید فروش فروش
سدبیر 0.22 0.01 24.04 74.2 فروش خرید خرید فروش
سیتا 1.84 0.49 18.34 44.08 خرید فروش فروش خرید
سدشت 19 0.23 64.44 89.05 خرید خرید خرید -
سهگمت 1.42 0.74 14.99 60.77 خرید خرید خرید فروش
سهرمز 0.33 0 15.86 60.38 فروش خرید فروش خرید
سفار 0.63 0 63.37 53.87 خرید خرید خرید فروش
سغرب 0.73 1.04 31.79 73.9 خرید خرید خرید فروش
سرود 0.05 0.06 13.48 57.6 خرید خرید خرید فروش
سپاها 0.85 0.24 16.16 49.34 خرید خرید خرید فروش
سخاش 0.04 0.01 26.16 63.86 فروش خرید فروش فروش
سصفها 0.03 0.08 97.64 37.55 فروش فروش فروش -
ساروم 0.04 0.01 15.56 73.72 خرید خرید خرید فروش
سکرما 1.18 0.04 14.58 51.5 خرید خرید خرید فروش
سقاین 0.22 0.01 14.58 56.61 فروش خرید فروش فروش
سصوفی 1.02 2.08 14.89 53.91 خرید خرید خرید فروش
سشمال 0.87 1.36 26.17 66.01 خرید خرید خرید خرید
سشرق 0.61 0.09 17.3 48.09 فروش خرید فروش فروش
سنیر 0.18 0 88.34 72.36 فروش خرید فروش فروش
سدور 0.05 0 86.1 63.39 فروش خرید فروش فروش
ساراب 0.47 0.02 11.73 56.75 فروش خرید خرید فروش
سخزر 0.29 0 30.16 45.45 خرید فروش خرید فروش
ستران 0.47 0.29 37.49 46.12 خرید فروش خرید فروش
سبهان 0.06 0.01 26.03 63 فروش خرید فروش فروش
سبجنو 0.33 0 20.24 72.34 خرید خرید خرید فروش
سیلام 0.11 0.28 2376 64.82 خرید خرید خرید فروش
سبزوا 0.47 0.06 11.23 39.31 خرید فروش خرید خرید
سکرد 0.07 0.16 47.29 62.05 خرید خرید خرید فروش
سفارس 0.57 0.14 13.4 53.87 خرید خرید خرید فروش
سفانو 0.82 0.61 14.93 67.58 خرید خرید خرید فروش
ساوه 0.07 0 13.28 59.13 خرید خرید خرید فروش
سخوز 0.88 0.46 10.42 43.65 فروش فروش فروش فروش
ساربیل 1.18 2.62 29.09 59 خرید خرید خرید فروش
سیدکو 0.71 0.38 7.63 49.03 خرید خرید خرید فروش
سمازن 0.47 0.5 10.97 56.31 خرید خرید فروش فروش
وامید 1.03 0.17 23.91 40.53 فروش فروش فروش فروش
وغدیر 0.26 0.18 16.37 48.62 خرید خرید خرید فروش
وصندوق 1.5 0.02 12 47.53 خرید فروش فروش فروش
وبانک 0.69 0.34 9.73 41.88 خرید فروش خرید فروش
شستا 0.08 0.26 5.89 40.9 فروش فروش فروش فروش
بپیوند 0.02 0.2 37.03 32.57 خرید فروش خرید فروش
آبادا 0.25 0.02 47.87 37.72 فروش فروش خرید فروش
بگیلان 16.26 0.3 40.04 38.18 فروش فروش فروش فروش
بزاگرس 0.12 0.01 61.6 43.65 خرید فروش خرید فروش
وهور 0.52 236.27 42.53 فروش فروش خرید فروش
مبین 0.14 0.31 9.78 50.01 خرید خرید فروش فروش
بفجر 0.6 0.64 7.58 34.04 خرید فروش فروش فروش
ونیرو 0.48 0.17 7.56 38.55 خرید فروش خرید خرید
دماوند 0.03 0.03 71.02 44.18 خرید فروش فروش فروش
بکهنوج 0.05 0.06 -6.66 37.67 خرید فروش خرید فروش
بمپنا 0.34 0.01 37.95 46.05 خرید فروش خرید فروش
بجهرم 0.84 0.45 91.97 39.5 خرید فروش خرید فروش
شنفت 0.12 0.03 17.64 36.58 فروش فروش فروش فروش
شبهرن 0.87 0.82 9.4 39.13 فروش فروش فروش فروش
شپاس 0.25 0.96 31 41.28 فروش فروش فروش فروش
شسپا 0.15 0.02 9.28 46.6 خرید فروش فروش خرید
شرانل 0.2 0.19 8.13 44.6 فروش فروش فروش فروش
ونفت 0.25 0.18 15 48.63 خرید خرید خرید فروش
شاوان 0.66 0.76 23.67 38.99 خرید فروش فروش فروش
شراز 0.2 0.4 15.64 53.01 خرید خرید خرید فروش
شتران 0.39 0.45 16.45 43.99 خرید فروش خرید فروش
شبریز 1.26 0.74 13.58 51.19 خرید خرید خرید خرید
شبندر 0.9 0.64 11.98 54.26 خرید خرید خرید فروش
شپنا 0.08 0.34 11.87 52.61 خرید خرید خرید فروش
امین 4.63 0.66 15.59 49.16 فروش خرید خرید -
فرابورس 0.09 0.01 17.98 35.38 خرید فروش خرید خرید
تنوین 0.44 0.3 9.92 50.44 خرید خرید فروش فروش
تملت 0.44 0.2 13.14 34.41 خرید فروش فروش فروش
امید 0.75 2.56 14.5 52.42 خرید فروش خرید خرید
کالا 0.11 0.01 43.59 خرید فروش خرید فروش
بورس 0.11 0.27 14.61 36.05 خرید فروش خرید خرید
لوتوس 2.07 0.26 11.44 39.57 خرید فروش خرید خرید
فنورد 1.55 0.18 12.34 42.68 فروش فروش فروش فروش
فنوال 0.25 0 13.49 47.87 خرید خرید فروش فروش
فملی 0.01 0.16 12.41 58.11 خرید خرید خرید فروش
فسرب 0.41 0.02 34.84 38.53 خرید فروش خرید خرید
فباهنر 0.35 0.31 9.93 48.82 خرید فروش خرید فروش
فماک 20 486.93 37.88 فروش فروش -
فلوله 1.06 0.28 85.38 47.09 خرید فروش فروش خرید
فسپا 0.95 0.24 6.82 43.14 خرید فروش فروش خرید
فاسمین 0.03 0.01 9.04 50.82 خرید خرید خرید فروش
کاوه 0.8 0.69 10.12 42.88 خرید فروش فروش فروش
فخاس 0.2 0 18.31 59.49 خرید خرید خرید فروش
فجر 0.12 0.17 6.6 41.9 فروش فروش فروش فروش
فولاژ 0.9 0.82 9.73 40.9 خرید فروش فروش فروش
فخوز 1.32 0.46 7.54 43.64 خرید فروش خرید فروش
فروس 0.28 0.05 11.12 42.35 خرید فروش خرید فروش
فرآور 0.1 0.02 33.62 61.6 خرید خرید خرید فروش
فسازان 0.93 0.25 14.66 42.72 فروش فروش فروش فروش
زنگان 0.03 0.01 144.54 40.56 فروش فروش فروش فروش
فولای 0.11 0 19.79 62 فروش خرید خرید فروش
ارفع 1.15 0.35 8.37 47.19 خرید فروش خرید فروش
فپنتا 0.02 0.07 64.83 44.97 خرید فروش خرید فروش
ذوب 0.02 0.04 19.2 40.77 خرید فروش فروش خرید
وتوکا 0.08 0 22.23 46.34 خرید فروش خرید فروش
فروی 0.12 0.01 9.92 50.07 خرید خرید خرید فروش
کویر 0.07 0 16.22 45.71 فروش خرید فروش فروش
فایرا 0.8 0.25 9.54 56.45 خرید خرید خرید فروش
فمراد 0.06 0.02 46.71 33.9 فروش فروش فروش -
مادیرا 0.04 0.01 12.83 36.03 خرید فروش خرید فروش
فزرین 0.55 0.34 37.23 78.15 خرید خرید خرید فروش
فولاد 0.75 0.71 9.83 47.2 خرید خرید خرید فروش
هرمز 0.49 0.57 8.53 45.21 خرید فروش خرید فروش
کیمیا 0.77 1.46 20.95 68.27 خرید خرید خرید فروش
میدکو 0.07 2.22 129.21 49.03 فروش خرید خرید خرید
قزوین 0.33 0.02 36.5 54.48 خرید خرید خرید فروش
قهکمت 0.13 0.02 22.36 50.69 خرید خرید خرید فروش
قصفها 0.06 0.13 42.19 47.16 خرید فروش خرید فروش
قمرو 0.42 0.11 43.1 71.1 خرید خرید خرید فروش
قلرست 0.25 0 23.37 65.1 خرید خرید خرید فروش
قشیر 0.85 0.6 61.18 42.41 خرید فروش خرید فروش
قثابت 0.13 0 -340.24 55.76 خرید خرید خرید فروش
قنیشا 0.05 0.01 94.54 42.92 خرید فروش فروش فروش
قچار 1.53 0.83 92.03 67.67 خرید خرید خرید فروش
قپیرا 0.5 0.06 29.93 44.63 فروش فروش خرید فروش
قشهد 0.09 0.01 33.07 55.12 خرید خرید خرید فروش
قشکر 0.06 0 1310 20.98 خرید فروش فروش فروش
کپارس 0.2 0 24.81 42.12 خرید فروش خرید فروش
کحافظ 0.65 0.51 29.57 39.05 خرید فروش خرید فروش
کسعدی 1.07 2.36 44.05 55.83 خرید فروش فروش خرید
کلوند 0.03 0.08 28.36 62.78 فروش خرید فروش فروش
پیزد 7.58 0.32 17.31 43.6 خرید فروش خرید فروش
پکرمان 0.61 0.6 15.87 45.58 خرید فروش خرید فروش
پدرخش 0.08 0 42.63 35.48 خرید فروش فروش فروش
پلاسک 0.89 0.49 195.85 43.19 فروش فروش خرید خرید
پتایر 0.03 0.22 22.87 45.69 فروش فروش فروش -
پکویر 0.06 0.02 40.11 خرید فروش خرید خرید
پاسا 0.2 0 12.19 50.62 خرید خرید خرید فروش
پسهند 0.88 1.34 18.18 56.76 خرید خرید فروش فروش
تکشا 0.05 0 21.92 32.18 خرید فروش خرید خرید
لبوتان 0.39 0.46 40.62 42.95 خرید فروش خرید فروش
تکمبا 0.1 0.02 145.19 25.55 فروش فروش فروش -
وتوشه 0.01 0.09 13.56 48.16 خرید فروش خرید فروش
لسرما 0.63 0.06 20.9 50.8 خرید خرید خرید فروش
تکنو 0.9 0.45 325.13 51.83 فروش خرید فروش فروش
تایرا 0.01 0.05 14.03 37.73 فروش فروش فروش فروش
تپمپی 0.11 0.02 25.5 33.3 خرید فروش خرید خرید
لخزر 0.07 0.03 25 52.94 خرید خرید خرید فروش
لابسا 1.56 0.25 19.16 46.64 فروش فروش فروش فروش
بنیرو 0.02 0.03 20.12 30.81 فروش فروش فروش -
بموتو 1.08 0.7 10.81 50.88 فروش خرید خرید فروش
بشهاب 0.06 0.01 51.67 77.72 خرید خرید خرید فروش
بکام 0.52 0.68 45.41 42.39 خرید فروش خرید خرید
بالبر 0.06 0.37 520.09 79.3 خرید خرید خرید خرید
بکاب 0.44 0.01 160.47 39.71 فروش فروش فروش خرید
بسویچ 1.15 0.86 24.23 49.36 خرید فروش خرید خرید
بترانس 0.04 0.03 20.21 45.46 خرید فروش خرید فروش
شاروم 0.07 0.03 34.25 41.02 خرید فروش خرید فروش
آریا 2.85 0.8 8.03 36.52 فروش فروش فروش فروش
بوعلی 5.19 0.56 9.48 42.96 خرید فروش فروش خرید
شاملا 0.14 0.92 18.55 39.67 خرید فروش خرید فروش
شوینده 0.73 0.76 16.44 42.14 خرید فروش خرید فروش
شگامرن 17.01 خرید
شلعاب 0.56 0.91 879.6 75.13 خرید خرید خرید فروش
شگل 0.59 8.33 13.65 50.71 خرید فروش فروش خرید
پارسان 0.91 0.42 13.13 46.22 خرید فروش خرید فروش
پترول 0.74 0.52 2.26 40.05 خرید فروش فروش فروش
پاکشو 0.49 0.03 26.89 40.31 فروش فروش فروش فروش
کلر 0.07 0 30.57 54.21 فروش خرید فروش فروش
شصدف 139.51 1.01 25.1 100 خرید خرید خرید -
شسینا 0.1 0 46.27 40.49 خرید فروش خرید خرید
شفارس 0.03 0.02 132.19 53.41 خرید خرید خرید فروش
کرماشا 0.77 0.9 10.85 39.92 خرید فروش فروش فروش
فارس 0.64 0.48 11.5 37.43 خرید فروش خرید فروش
ساینا 1.02 2.96 58.03 49.7 خرید فروش خرید خرید
وپترو 0.14 0.01 15.62 44.54 خرید فروش خرید فروش
شیران 0.22 0.12 9.4 41.39 فروش فروش فروش فروش
شدوص 0.1 0.01 23.68 51.09 فروش خرید خرید فروش
شبصیر 1 0.5 12.09 35.14 خرید فروش فروش فروش
شتوکا 0.19 0.01 35.03 41.76 فروش فروش خرید فروش
جم پیلن 0.45 0.4 8.63 32.52 فروش فروش فروش فروش
قرن 0.77 0.47 15.87 48.34 فروش فروش خرید فروش
شیراز 0.46 0.41 9.62 42.67 فروش فروش فروش فروش
شخارک 0.55 0.79 8.58 44.91 خرید فروش فروش فروش
شپدیس 0.53 0.32 6.58 41.24 فروش فروش فروش فروش
پارس 0.53 0.62 9.34 39.07 خرید فروش خرید فروش
نوری 0.59 0.9 7.29 36.49 خرید فروش فروش فروش
مارون 1.17 0.64 13.99 48.11 فروش فروش خرید خرید
شفن 0.59 0.5 3.92 41.66 فروش فروش فروش فروش
شغدیر 1.01 0.8 9.59 43.53 خرید فروش خرید فروش
شاراک 0.98 0.63 8 42.05 فروش فروش فروش فروش
زاگرس 0.63 0.36 8.07 42.38 فروش فروش خرید فروش
خراسان 0.11 0.84 9.39 46.39 خرید خرید خرید فروش
جم 0.66 1.33 8.73 40.83 فروش فروش فروش فروش
شگویا 1.72 0.59 12.77 35.49 خرید فروش فروش فروش
شپاکسا 0.87 0.42 11.24 38.61 فروش فروش فروش فروش
شپارس 1.03 0.3 29.91 61.8 خرید خرید خرید فروش
شکلر 0.06 0.03 23.48 42.31 فروش فروش خرید فروش
تاپیکو 0.25 0.53 14.48 43.13 خرید فروش خرید فروش
شکربن 0.55 0.93 41.55 53.42 فروش فروش فروش خرید
غگیلا 3256.64 0.67 48.32 100 فروش خرید خرید -
غزر 0.02 0 17.84 46.38 فروش فروش فروش فروش
غویتا 0.16 0.02 33.3 36.38 فروش فروش فروش -
غنوش 0.21 0 24.1 47.47 خرید فروش خرید فروش
غنیلی -86.93 49.49 خرید فروش فروش خرید
غمارگ 0.04 0.02 93.1 45.34 خرید فروش خرید فروش
غالبر 0.18 0.07 424.22 72.24 خرید خرید خرید فروش
غپاک 0.8 0.35 -317.83 76.29 خرید خرید خرید خرید
غگل 0.05 0.05 34.13 35.6 خرید فروش فروش فروش
غگز 19.82 -19 6.57 فروش فروش -
تبرک 1.38 0.94 17.12 41.66 خرید فروش خرید فروش
غاذر 0.47 0.04 84.39 58.02 فروش خرید خرید خرید
غچین 0.14 0.02 18.46 47.34 فروش فروش فروش خرید
غشهداب 0.07 0.01 13.19 48.25 خرید فروش خرید فروش
بهپاک 0.53 0.11 50.35 52.45 خرید خرید خرید فروش
غشان 0.15 0.01 48.18 60.26 خرید خرید خرید خرید
غپآذر 0.08 0.1 73.88 57.2 خرید خرید خرید خرید
غگلستا 0.07 0 75.25 49.41 فروش خرید فروش فروش
غفارس 1.17 2.86 -82.62 68.6 خرید خرید خرید فروش
غمینو 0.11 0 31.03 33.55 فروش فروش فروش خرید
غدام 0.09 0 247.42 46.68 فروش فروش خرید فروش
غمهرا 0.4 0.01 35.37 77.49 خرید خرید خرید فروش
وبشهر 0.49 0.29 19.23 38.92 خرید فروش خرید فروش
غشاذر 0.45 0.13 89.38 43.52 فروش فروش فروش خرید
غدیس 0.12 0.05 20.66 55.66 خرید خرید خرید فروش
غگرجی 0.07 0 19.32 35.25 فروش فروش خرید فروش
غبهنوش 0.35 0.02 38.74 39.49 خرید فروش خرید فروش
غگلپا 1.04 0.6 30.76 48.74 خرید خرید فروش فروش
غدشت 0.08 0.02 27.38 49.56 فروش خرید خرید فروش
غشصفا 0.05 0.01 44.87 42.66 فروش فروش خرید فروش
غپینو 0.05 0.01 28.41 30.19 خرید فروش خرید خرید
غسالم 0.92 0.39 54.75 44.13 خرید فروش خرید خرید
غبشهر 0.06 0.01 36.71 38.99 خرید فروش خرید خرید
غشهد 0.64 0.18 35.57 58.13 خرید خرید خرید فروش
چکاپا 0.06 0.01 42.11 39.98 خرید فروش خرید خرید
چکارن 0.07 0.03 64.04 49.6 خرید فروش خرید فروش
چکاوه 1.11 0.73 71.78 74.57 خرید خرید خرید فروش
چخزر 0.03 0.01 30.97 59.74 فروش خرید خرید فروش
چفیبر 0.05 0.01 151.46 59.88 فروش خرید فروش خرید
اخابر 0.02 0.59 40.15 41.18 خرید فروش خرید خرید
همراه 0.13 0.35 11.91 46.48 خرید فروش خرید خرید
نطرین 1.27 0.83 61.49 54.1 خرید خرید خرید خرید
نمرینو 1 7.91 667.22 68.35 خرید خرید خرید -
دبالک 0.05 0.01 23.62 48.61 خرید فروش خرید فروش
دعبید 1.08 0.52 22.81 37.93 خرید فروش فروش فروش
دسبحا 0.12 0.03 15.35 46.82 خرید فروش خرید فروش
برکت 0.06 0.02 80.85 68.42 خرید خرید خرید فروش
دکیمی 0.02 0.51 16.34 44.78 خرید فروش فروش فروش
دارو 0.14 0.37 17.3 38.02 فروش فروش فروش فروش
دفرا 0.01 0.08 13.74 44.27 فروش فروش خرید فروش
دشیمی 1.09 1.95 20.92 44.33 خرید فروش خرید فروش
کی بی سی 0.06 0.01 16.65 40.05 خرید فروش فروش خرید
والبر 0.54 0.08 10.21 47.7 خرید خرید فروش فروش
وپخش 0.06 0.02 12.78 37.89 فروش فروش فروش فروش
دلقما 0.2 0 5.26 46.73 خرید فروش خرید فروش
درازک 0.05 0.66 12.5 37.96 خرید فروش فروش فروش
درهآور 0.21 0 25.26 66.42 خرید خرید فروش فروش
دزهراوی 0.19 0.03 69.24 40.69 خرید فروش خرید خرید
دکوثر 0.13 0.01 13.8 45.68 خرید فروش خرید فروش
دفارا 0.11 0 16.5 58.05 خرید خرید خرید فروش
دسینا 0 0.36 22 50.11 خرید فروش خرید فروش
دروز 0.33 0 130.83 64.26 فروش خرید فروش فروش
دجابر 0.01 0.72 29.68 43.18 فروش فروش فروش فروش
دامین 0.56 0.33 15.66 38.02 فروش فروش فروش فروش
دلر 1.08 2.65 12.22 42.36 خرید فروش خرید خرید
داسوه 0.05 0.22 24 48.27 فروش خرید فروش -
دابور 1.24 0.65 12.83 49.55 خرید فروش خرید فروش
کاسپین 0.88 0.01 13.92 43.16 خرید فروش خرید فروش
ددام 0.14 0 29.97 60.65 فروش خرید خرید فروش
دتولید 0.02 0.01 24.16 42.98 خرید فروش خرید فروش
داوه 0.11 0 57.34 47.74 خرید فروش خرید خرید
دتماد 0.08 0.01 10.45 38.91 فروش فروش فروش فروش
دکپسول 0.33 0.01 17.79 50.06 فروش خرید فروش فروش
ریشمک 0.84 0.02 27.7 50.5 خرید خرید خرید خرید
دتوزیع 0.05 0.16 42.23 55.12 فروش خرید فروش فروش
هجرت 1.22 0.42 17.15 49.26 خرید فروش خرید فروش
پخش 0.51 0.15 25.27 48.36 خرید فروش فروش فروش
دپارس 0.2 0.01 13.91 45.92 خرید فروش خرید فروش
دالبر 0.4 0.07 13.55 46.79 خرید فروش خرید فروش
شفا 1.54 3.11 25.83 47.58 خرید فروش خرید فروش
دیران 0.11 0 23.57 44.91 خرید فروش خرید فروش
دسانکو 0.04 0.03 37.08 37.95 خرید فروش فروش فروش
دسبحان 0.47 0.05 13.85 50.08 خرید خرید خرید فروش
تیپیکو 0.16 0.97 9.94 34.36 خرید فروش فروش فروش
گکوثر 1.97 1.05 -104 26.34 خرید فروش فروش -
سمگا 0.09 0.01 22.54 39.05 فروش فروش فروش فروش
گدنا 0.09 0.01 471.81 55.32 خرید فروش خرید فروش
ولشرق 0.25 0.01 31.41 58.21 خرید خرید خرید فروش
بالاس 0.79 1.47 271.18 50.71 فروش خرید خرید فروش
کساوه 0.03 0.03 22.68 49.31 خرید فروش خرید خرید
کترام 1.18 0.3 33.46 56.42 خرید خرید خرید فروش